Από Ημ/νία Έως Ημ/νία

Σημείωση!
Στην λίστα εμφανίζονται μόνο οι 5 χρήστες που έχουν κατεβάσει τα περισσότερα δεδομένα. Η απαγόρευση συνιστάται μόνο αν οι τιμές ξεπερνάνε τα 2 GB/ημέρα